پایش و ارزیابی عملکرد

پایش و ارزیابی عملکرد

کمیته پایش و ارزیابی عملکرد :

اعضا:
1 .مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری (رئیس کمیته)
2 .معاون دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و امور حقوقی استانداری (دبیر کمیته)
3 .مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری
4 .مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
5 .مدیرکل حراست استانداری
6 .مدیرکل روابط عمومی استانداری
7 .معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

وظایف :
1 .نظارت و مراقبت بر حسن اجرای مصوبات کمیته ها از  طریق بررسی مستندات و بازدید میدانی.
2 .پایش تاثیر مصوبات در ارتقای اهداف توسعه ای استان.
3 .ارائه گزارش و نظارت ها و اقدامات صورت گرفته از سوی کمیته ها به دبیرخانه ستاد.

اخبار