فرصت های سرمایه گذاری شهرستان سربیشه

شرکت تعاونی پرورش شتر مرغ افق

کارخانه تولید شیرخشک

کشتارگاه طیور صنعتی آقای قیام کمیلی

مجتمع آبدرمانی آبترش سربیشه

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

احداث سردخانه شرکت تعاونی مرزشنینان درح - بیرجند

احداث مجتمع بین راهی (تیر پارک)

احداث مجتمع بین راهی (تیر پارک)

احداث واحد سنگ شکن و شن شویی

زنجیره کشتارگاه و پرورش شتر مرغ

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود