فرصت های سرمایه گذاری شهرستان بیرجند

مسکن مرکز آموزش پادگان 04 بیرجند

کشتارگاه صنعتی شترمرغ و فرآوری محصولات

طرح احداث واحد گندله سازی

طرح احداث پترو کک و گرین کک

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود