فرصت های سرمایه گذاری شهرستان بشرویه

ریسندگی و بافندگی

کرباس بافی

مزرعه مرغ مادر گوشتی

میدان عرضه دام سبک وسنگین

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

احداث مرکز اصلاح نژاد 1000 نفری شتر شیری

احداث مرکز اصلاح نژاد گوسفند بلوچی

احداث مرکز پرورش شترمرغ مولد 1000 قطعه ای

برک بافی

بسته بندی فراورده های خام دامی

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود