فرصت های سرمایه گذاری حوزه ی گردشگری

احداث مجتمع بین راهی (تیر پارک)

اقامتگاه بوم گردی

برک بافی

ریسندگی و بافندگی

کارگاه قالی بافی

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود

کرباس بافی

مجتمع آبدرمانی آبترش سربیشه

مجتمع آبدرمانی- گردشگری- اقامتی آبترش(چاه کندر)

هتل سه ستاره قاین

دانلود
دانلود
دانلود
دانلود