برگزاری کمیته شناسایی نخبگان و ایده های نو

برگزاری کمیته شناسایی نخبگان و ایده های نو

کمیتۀ شناسایی نخبگان و ایده‌های‌نو با حضور دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند و دبیر این کمیته، روز دوشنبه 3 خرداد 1400 در سامانه جلسات دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه و بررسی طرح احداث شهرک صنعتی محصولات راهبردی استان توسط شرکت بازرگانی ارگانیک کوهسار هنج، طرح ساخت و فروش دستگاه زعفران پاک کنی توسط واحد فناور در مرکز رشد طبس و طرح تولید صنعتی کیت کوید19 با نام تجاری NicGOG-COVID19 One Step RT-PCRتوسط شرکت دانش بنیان نیک ژن اوژن به تصویب رسید.

اشتراک گذاری خبر