برگزاری کمیته شناسایی نخبگان و ایده های نو

برگزاری کمیته شناسایی نخبگان و ایده های نو

کمیتۀ شناسایی نخبگان و ایده‌های‌نو با حضور دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند و دبیر این کمیته، روز دوشنبه 14 تیر1400 در سامانه جلسات دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این جلسه ضمن ارائه و بررسی طرح “طراحی و تولید و بسته بندی محصولات استراتژیک و بومی استان ” به تصویب رسید.

اشتراک گذاری خبر